Klachtenregeling NewNature Yoga Academy

NewNature Yoga Academy streeft ernaar om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden en aan de verwachtingen van de deelnemers te voldoen. Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn, dan kan iedere deelnemer/cursist een klacht indienen. We trachten deze zo spoedig mogelijk en zorgvuldig te behandelen.

Iedere cursist/deelnemer kan een klacht indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben tot:

 • De gegeven lessen
 • De behandeling of het lastig gevallen zijn door een docent, personeelslid of directielid van NewNature Yoga Academy
 • De behandeling of het lastig gevallen zijn door een medestudent
 • De financiële afwikkeling van een training
 • Enige andere klacht met betrekking tot NewNature Yoga Academy, de personeelsleden en cursisten van NN Yoga Academy

Iedere klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Klachtenregeling – Procedure

In volgende gevallen kan je in eerste instantie terecht bij de desbetreffende persoon:

 • Klacht over de behandeling door een docent, personeelslid, cursist van NewNature Yoga Academy
 • Klacht over gegeven lessen: In dit geval kan je in eerste instantie terecht bij de betreffende leraar. In tweede instantie kan je terecht bij de directie

In volgende gevallen kan je in eerste instantie terecht bij de directie van NewNature Yoga Academy:

 • Klacht over de opleiding
 • Wanneer je bent lastig gevallen door een medestudent, docent of personeelslid van NewNature Yoga Academy
 • Enige andere klachten

Wanneer een aanvaardbare oplossing onmogelijk blijkt te zijn, en ook de directie geen gepaste bemiddeling kan voorzien, kan je je wenden tot onze klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Melding en indienen van een klacht

Iedere cursist kan een klacht indienen. Deze klacht moet binnen 1 maand na het ontstaan van de klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris Sevcan Aydogdu, klachtenregeling@nnyogics.nl.

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Een officiële klacht moet volgende gegevens bevatten:

 • Naam en adres van de klager
 • Dagtekening
 • Tegen wie of wat de klacht gericht is
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht
 • De periode waarin de klacht is ontstaan
 • Een duidelijke beschrijving van de stappen die zijn ondernomen om tot een oplossing te komen alvorens beroep te doen op de klachtenfunctionaris
 • Ondertekening door de klager

 

Geen verplichting tot klachtenbehandeling

De klachtenfunctionaris is niet verplicht om de klacht te behandelen indien:

 • Niet alle gegevens zoals hierboven vermeld verschaft worden in het klaagschrift
 • De klacht betrekking heeft op iets anders dan de uitvoering van activiteiten van NewNature Yoga Academy
 • De klacht meer dan 1 maand na het ontstaan van de klacht wordt ingediend

 

Afhandeling klachten

 • Binnen een periode van uiterlijk vier weken zal de klachtenfunctionaris de ontvanst van het klaagschrift schriftelijk bevestigen.
 • De klachtenfunctionaris zal de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis stellen van het niet in behandeling nemen van de klacht, onder vermelding van de redenen.
 • De ontvangstbevestiging van de klacht omvat een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.
 • Diegene tegen wie de klacht gericht is zal een kopie van het klaagschrift ontvangen, alsmede van de meegezonden stukken.
 • De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar en zal zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft aanhoren. Eventueel kunnen ook getuigen worden gehoord. Alle te horen personen worden in elkaars aanwezigheid gehoord.
 • De klachtenfunctionaris tracht de klacht via bemiddeling op te lossen.
 • De klachtenfunctionaris brengt uiterlijk 10 weken na de hoorzitting schriftelijk verslag uit naar de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft. Dit verslag bevat advies, eventuele aanbevelingen, en conclusies. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • De directie van NewNature Yoga Academy wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen van de klachtenfunctionaris.
 • Tegen uitspraken en besluiten van de klachtenfunctionaris kan geen beroep worden ingesteld.
 • De klachtenfunctionaris zal de klacht en de afhandeling van de klacht vertrouwelijk behandelen en draagt zorg voor een goede registratie.
 • De gegevens zullen gedurende 5 jaar na behandeling van de klacht bewaard blijven bij de klachtenfunctionaris.